ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

V úzké součinnosti s advokátní kanceláří realizujeme veškeré právní úkony směřující k zajištění pohledávek. Jedná se především o zástavy movitého či nemovitého majetku, směnky, blankosměnky, rektasměnky včetně dohod o způsobu jejich vyplnění, bankovní záruky, převody vlastnických práv, notářské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, ručitelská a uznávací prohlášení atd.

Zajišťování pohledávek má své opodstatnění především u společností, které se pohybují v konkurenčním prostředí, prodávají na fakturu a jsou nuceny poskytovat svým obchodním partnerům delší lhůty splatnosti cen zboží a služeb.

Nejspolehlivější jsou takové zajišťovací prostředky, jimiž se v dispozici věřitele ocitají hodnoty (peníze, věci), ideálně více než úměrné hodnotě dluhu.

Jedná se nejen o velmi složitou, ale především specifickou oblast, kdy každý případ musí být podroben důkladné analýze a posuzován individuálně.

Z hlediska posouzení míry únosnosti rizika může mít při výběru vhodného zajišťovacího prostředku význam rovněž členění na ty, které jsou uplatňovány s předstihem, resp. ještě předtím, než dojde k porušení povinnosti dlužníka (např. bankovní záruka, zástavní právo, ručení atd.), a na ty, které jsou používány dodatečně, resp. poté, co k porušení povinnosti dlužníka došlo.

Zástavní právo plní dvojí funkci:

Donucovací

Vede dlužníka ke splnění povinnosti splatit dluh, aby nedošlo k vymáhání zástavy.

Zajišťovací

Pro případ, že dlužník závazek nesplní, dává věřiteli možnost uspokojit svou pohledávku z prodeje předmětu zástavy.

Pokud jde o předmět zástavy, tak zástavou může být kterákoli věc movitá i nemovitá, nevyjímaje ani spoluvlastnický podíl, cenné papíry, pohledávky. Vždy však musí jít o věc individuálně určenou a samostatnou.

Nelze použít jako zástavu „veškerý majetek dlužníka“. Rovněž musí jít o věc zcizitelnou, tedy věc, kterou lze zpeněžit nebo převést na třetí osoby.

Jako zástava může být poskytnuta pouze věc, k níž má zástavce vlastnické právo. Cizí věc může být zastavena jen se souhlasem vlastníka.