INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) informujeme o zpracování osobních údajů, které nám byly poskytnuty zájemcem o služby / spolupráci:

1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů Kontaktní údaje správce: OSPEN s.r.o., IČ 25262823, sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 11036.

2. Proč a jak zpracováváme osobní údaje zájemce/zájemkyně aneb „účel a právní základ pro zpracování osobních údajů a doba uložení“ Osobní údaje zájemce jsme i bez jejich souhlasu oprávněni zpracovávat v těchto případech:
Za účelem procesní obrany v případě soudního sporu s nepřijatým zájemcem/zájemkyní o zaměstnání, zejména v případě tzv. antidiskriminačních sporů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů OSPEN s.r.o.). Doba uložení trvá, dokud neuplyne promlčecí lhůta, jinak po celou dobu trvání sporu. Pokud nám zájemce o služby / spolupráci udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení), jsme oprávněni zpracovávat jeho/její osobní údaje po dobu stanovenou v souhlasu, a to za účelem zachování možnosti obrátit se během uvedené doby na zájemce později s případnou nabídkou zaměstnání.

3. Komu poskytujeme osobní údaje zájemce o služby / spolupráci? Příjemcem osobních údajů zájemce je firma OSPEN s.r.o., osobní údaje nejsou předávány třetím osobám s výjimkou spolupracujících exekutorských úřadů a spolupracujících právních společností. Osobní údaje nebudou zpracovávány či předávány ve třetích zemích nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází ze strany OSPEN s.r.o. k automatizovanému rozhodování ani profilování.

4. Práva zájemců v souvislosti se zpracováním osobních údajů OSPEN s.r.o. zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále jsou uvedena práva zájemců o služby / spolupráci, která má v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům, týkajících se zájemce o služby / spolupráci jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 15 Nařízení.
Právo na opravu osobních údajů zájemce o služby / spolupráci, pokud jsou tyto osobní údaje nepřesné nebo neúplné.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. právo zájemce o služby / spolupráci požadovat, aby OSPEN s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jej/jí týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení.
Právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se zájemce o služby / spolupráci týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (tzv. oprávněný zájem OSPEN s.r.o.).
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, domnívá-li se zájemce/zájemkyně, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz