EXEKUČNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Zajišťujeme kompletní exekuční vymáhání ve spolupráci s naší advokátní kanceláří.
Kontaktujte nás, máte-li k dispozici exekuční titul, např.:

vykonatelné rozhodnutí soudu ukládající povinnost (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, usnesení o schválení smíru)

vykonatelný rozhodčí nález vydaný v řízení konaném podle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti

vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy

vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečeníNaše odměna, která je předem domluvena, je splatná až v okamžiku fyzického připsání peněz na váš účet.

Exekutorovi předáváme veškeré námi zjištěné informace o dlužníkovi v průběhu mimosoudního a nalézacího řízení tak, aby exekuce byla efektivní.

Náklady na advokáta i samotného exekutora nese naše společnost, a to i v případě neúspěšné exekuce.